Välj en sida

Meny

Meny

 • Tom Yam Goong (89 kr)
 • Tom Ka Gai (80 kr)
 • Gaeng Keo Wan Ruammit/ Gai / Moo(89 kr / 80 kr)
 • Gaeng Paneng (89 kr)
 • Gaeng Massaman (80 kr)
 • Phad Bai Krapao Ruammit / Gai(89 kr / 80 kr)
 • Gai / Moo Phad King (80 kr)
 • Phad Naam Prik Praw Kung / Gai (89 kr / 80 kr)
 • Phad med Mamuang Gai (80 kr)
 • Phad Prio Wan Gai (80 kr)
 • Kao Phad Kai (89 kr)
 • Phad Nua Nammun Hoy (80 kr)
 • Phad Pak Ruammit Moo (80 kr)
 • Phad Woon Sen (80 kr)
 • Baa Mee Phad Pak (80 kr)
 • Phad Nam Man Hoy Kung (89 kr)
 • Padthai Kai / Kung (80 kr / 89 kr)
 • Kung Chup Paeng Tod (89 kr)
 • Kai Chup Paeng Tod (80 kr)
 • Gai Saté (80 kr)